NB Accounting เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรชั้นนำในแถบภาคเหนือ เราจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2540 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง เคยผ่านการทำงานกับ บริษัท สำนักงาน เอส จี วี - ณ ถลาง จำกัด ( บริษัทในกลุ่ม อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน ) ซึ่งเคยเป็นบริษัท ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำระดับแนวหน้าของเมืองไทย

จากประสบการณ์ในอดีตกับการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ที่พยายามนำเสนอบริการ ที่ได้มาตรฐานให้กับกิจการขนาดเล็กทำให้เรามีประสบการณ์และมีความเข้าใจถึงปัญหาของ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างแท้จริง ถึงความต้องการที่อยากได้บริการ ที่มีมาตรฐานแต่ไม่สามารถที่จะใช้บริการดังกล่าวได้ ด้วยเพราะขาดความพร้อมทั้งทางด้าน บุคคลากรและทุนทรัพย์ อันเป็นเหตุและแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามุ่งมั่นและพัฒนาจนกลายมาเป็น
NB Accounting ในปัจจุบัน

ความมุ่งมั่นของ NB

  • NB...อยากช่วยยกระดับผู้ประกอบการในแถบภูมิภาคและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ( SME ) ให้้มีโอกาสได้สัมผัสกับบริการที่ได้มาตรฐานด้วยค่าบริการที่ใคร ๆ ก็สามารถใช้ได้
  • NB...อยากเป็นแหล่งรองรับนักศึกษาที่เรียนจบมาทางด้านสายอาชีพนี้ให้มีสถานที่สำหรับฝึกงาน และสถานที่ทำงานเพื่อฝึกทักษะและพัฒนาตนเองให้กลายเป็นนักบัญชีมืออาชีพในอนาคต
  • NB...อยากเป็นสถาบันที่ช่วยในการผลิตนักบัญชีมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการโดยทั่วไป

 

   

คุณปิยลักษณ์ หลีสิน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการทำงาน

  • ประสบการณ์ 11 ปี ด้านการตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และระบบงบประมาณกับบริษัท สำนักงาน เอส จี วี – ณ ถลาง จำกัด ( บริษัทในกลุ่ม อาเธ่อร์ แอนเดอร์สัน )
  • ประสบการณ์ 5 ปีในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินกับบริษัทต่างชาติ
   
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.