บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
  บริการติดต่อประสานกับ
  กรมสรรพากร
 
  บริการที่ปรึกษาทำแผนธุรกิจ
  (Business Plan)
 
  บริการด้านการฝึกอบรม  
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  Express และ QuickBooks
 
 
 

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

บริษัท ฯ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เคยผ่านงานจากบริษัท สำนักงาน เอส จี วี – ณ ถลาง จำกัด มาเป็นระยะเวลาถึง 11 ปี เป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด สำหรับงานบริการด้านนี้สามารถแบ่งเป็น

  • การตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปีเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
  • การตรวจสอบงบการเงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อการบริหารงานภายใน การร่วมลงทุน การซื้อกิจการ หรือ การขอสินเชื่อ เป็นต้น
  • การตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติการ
  • ตรวจสอบการบริหารหรือการสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และรัดกุม

การส่งมอบผลงาน

บริษัท ฯ จะส่งมอบเอกสารและรายงานสำหรับแต่ละงานบริการดังกล่าวข้างต้นเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ให้แก่กิจการ

  • รายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี และ ภงด. 50
  • รายงานการสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ
  • รายงานประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
   
   
   
 
   
 
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.