บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
  บริการติดต่อประสานกับ
  กรมสรรพากร
 
  บริการที่ปรึกษาทำแผนธุรกิจ
  (Business Plan)
 
  บริการด้านการฝึกอบรม  
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  Express และ QuickBooks
 
 
 

บริการที่ปรึกษาทำแผนธุรกิจ ( Business Plan)

ลักษณะและขอบเขตของการบริการ

บริษัทฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ผ่านการอบรม “ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ” จากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( Institute for Small and Medium Enterprises Development – ISMED ) คอยให้บริการแก่ท่านในการจัดทำแผนธุรกิจ ( Business Plan ) ซึ่งท่านสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้

  • นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของท่าน
  • นำไปใช้สำหรับกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
  • นำไปใช้สำหรับติดต่อหาผู้ร่วมลงทุน
   
   
   
 
   
 
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.