บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
  บริการติดต่อประสานกับ
  กรมสรรพากร
 
  บริการที่ปรึกษาทำแผนธุรกิจ
  (Business Plan)
 
  บริการด้านการฝึกอบรม  
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  Express และ QuickBooks
 
 
 

บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

บริษัท ฯ จะให้คำแนะนำกับท่านถึงรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านก่อนว่าควรจัดตั้งเป็นบริษัท จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งในแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป เราจะดำเนินการแนะนำข้อกฏหมายต่าง ๆ ที่่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบสำหรับแต่ละรูปแบบกิจการให้แก่ท่านด้วย รวมทั้งแนะนำขนาดของทุนจดทะเบียนที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เมื่อท่านตัดสินใจได้แล้ว เราจะเป็นธุระดำเนินการในเรื่องการจัดพิมพ์แบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่อง ขอจองชื่อและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อหน่วยงานราชการให้กับท่านจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

การส่งมอบผลงาน

บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งมอบเอกสารสำคัญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้แก่ท่านซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารสำคัญอื่น ๆ

   
   
 
   
 
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.