บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
  บริการติดต่อประสานกับ
  กรมสรรพากร
 
  บริการที่ปรึกษาทำแผนธุรกิจ
  (Business Plan)
 
  บริการด้านการฝึกอบรม  
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  Express, QuickBooks และ
  Sage
 
 
 

บริการติดต่อประสานกับกรมสรรพากร

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือและการแนะนำในการติดต่อกับกรมสรรพากร บริษัท ฯ ยินดีที่จะเป็นธุระและไปพบปะเจ้าหน้าที่สรรพากรพร้อมกับท่านเพื่อช่วยท่านตอบข้อซักถามและอธิบายรายการต่าง ๆ ให้กับทางเจ้าหน้าที่

   
   
 
   
   
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.