บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

บริการรับทำเงินเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

บริษัท ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนให้กับท่าน รวมทั้งนำเงินฝากเข้าบัญชีพนักงานรายบุคคล การไปยื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมและที่กรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเงินเดือนของกิจการซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยท่านมีหน้าที่เพียงนำส่งข้อมูลรายละเอียดของพนักงานแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับการคิดเงินเดือนให้กับทางบริษัท ฯ เท่านั้น เช่น อัตราเงินเดือน ค่าล่วงเวลา สถานภาพสมรส จำนวนบุตร ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้ ฯลฯ รวมทั้งการจัดทำเช็ค และแจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานแต่ละคน ส่วนบริษัท ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาโปรแกรมที่เชื่อถือได้มาใช้ในการประมวลผล ตลอดจนเป็นธุระในการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล การจัดทำรายงานและการยื่นแบบรายการเกี่ยวกับประกันสังคม การจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และยื่นแบบต่อกรมสรรพากร รวมทั้งการจัดเตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับพนักงานแต่ละคน

การส่งมอบผลงาน

ทุก ๆ งวดของการจ่ายเงินเดือนบริษัท ฯ จะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ท่าน

  • ใบแจ้งยอดเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน (Pay Slip) พร้อมจัดใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย
  • ใบสรุปเงินเดือนโดยแจกแจงรายละเอียดแยกตามแผนกและรายบุคคล
  • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำเดือน ( ภงด. 1 ) และประจำปี ( ภงด. 1 ก )
   
   
   
 
   
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.