บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
  บริการติดต่อประสานกับ
  กรมสรรพากร
 
  บริการที่ปรึกษาทำแผนธุรกิจ
  (Business Plan)
 
  บริการด้านการฝึกอบรม  
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  Express และ QuickBooks
 
   
 

บริการด้านการผึกอบรม

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

บริษัท ฯ มีการให้บริการทางด้านการฝึกอบรมเป็น 2 ลักษณะคือ
1. การจัดผึกอบรมให้แก่บุคคลที่สนใจโดยทั่วไปตามหลักสูตรที่บริษัท ฯจัดเตรียมให้ หรือ
2. จัดการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านเท่านั้น ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ท่านต้องการ โดยจัดหัวข้อการฝึกอบรมให้ตามความต้องการและ ความเหมาะสมของบุคคลที่จะเข้ารับการอบรม

สำหรับหัวข้อการฝึกอบรมที่บริษัท ฯ จัดการฝึกอบรมนั้นได้แก่

  • การบัญชีสำหรับผู้ที่มิใช่นักบัญชี
  • การควบคุมภายใน
  • เทคนิคในการจัดทำงบกระแสเงินสด ( Cashflow )
  • การใช้งานระบบบัญชีสำเร็จรูป Express และ QuickBooks และเทคนิคในการดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะงานของธุรกิจ
  • หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงินตามที่ท่านต้องการ

การส่งมอบผลงาน

บริษัท ฯ จะจัดทำและส่งมอบเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

 
     
   
 

 

 
   
 
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.