บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

บริการด้านภาษีต่าง ๆ

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

บริษัท ฯ จะทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของกิจการ โดยท่านมีหน้าที่เพียงนำส่งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางบริษัท ฯ เท่านั้น จากนั้นบริษัท ฯจะเป็นผู้จัดทำรายงานและแบบฟอร์มภาษี ตลอดจนเป็นธุระในการติดต่อและยื่นแบบกับสรรพากรให้กับท่านดังนี้

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3 และ ภงด. 53)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 1 และ ภงด. 1 ก)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50 และ ภงด. 51)

การส่งมอบผลงาน

บริษัท ฯ จะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่กิจการเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกปีแล้วแต่กรณี

  • สำเนา ภงด. 3 และ ภงด. 53 พร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
  • สำเนา ภ.พ. 30 พร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
  • สำเนา ภงด. 1 และ ภงด. 1 ก พร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
  • สำเนา ภงด. 50 และ ภงด. 51 พร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
   
   
   
 
   
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.