NB ACCOUNTING

บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีครบวงจร

ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีชั้นนำในภาคเหนือ เราภูมิใจนำเสนอบริการที่ครอบคลุมด้านบัญชีและภาษี เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆ อย่างครบถ้วน

ด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์อันยาวนานจากบริษัทที่ปรึกษารายใหญ่ และความเชี่ยวชาญจากการให้บริการลูกค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง เราจึงสามารถผสานวิธีการและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เราจะแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและการจดทะเบียนให้ท่านจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

บริการจัดทำบัญชี

บริษัท ฯ จะทำหน้าที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและดำเนินการบันทึกบัญชีตามหลักการทางบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีมาตรฐานที่ถูกต้อง โดยท่านเป็นผู้ส่งเอกสารมาให้บริษัท ฯ ดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจสอบบัญชี

เราเป็นบริษัทชั้นนำในการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาธุรกิจในภาคเหนือของประเทศไทย บริการของเราครอบคลุมการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจในหลากหลายประเภท

บริการวางระบบบัญชี

บริษัท จะทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีปัจจุบันของกิจการก่อนเสนอแนะว่าควรวางระบบใหม่ทั้งหมดหรือเพียงแค่ปรับปรุงบางส่วน จากนั้นจะออกแบบระบบและฝึกสอนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระบบที่เราออกแบบไว้

บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีรายเดือน

บริษัท ฯ จะทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของกิจการ โดยท่านมีหน้าที่เพียงนำส่งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางบริษัท ฯ เท่านั้น จากนั้นบริษัท ฯจะเป็นผู้จัดทำรายงานและแบบฟอร์มภาษี ตลอดจนเป็นธุระในการติดต่อและยื่นแบบกับสรรพากรให้กับท่าน

บริการจัดทำเงินเดือน

บริษัท ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนให้กับท่าน รวมทั้งนำเงินฝากเข้าบัญชีพนักงานรายบุคคล การไปยื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมและที่กรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเงินเดือนของกิจการ